QUÈ ÉS
L' ALUMINOSI ?

L'aluminosi és una patologia que afecta el formigó amb un alt contingut de ciment aluminós. Aquest tipus de ciment afectava el formigó quan era utilitzat en la fabricació de biguetes de formigó armades amb acer (com es pot veure a la fotografia), i produïa al cap d'un temps una disminució de la resistència mecànica del formigó i un augment de la porositat d'aquest.

Donades unes condicions ambientals desfavorables d'humitat i temperatures, entre altres factors, produeixen que juntament amb la carbonatació del formigó i amb l'ajuda de la humitat, l'oxigen ambiental comenci a oxidar l'acer de la bigueta.

Això produeix la formació d'òxid de ferro que és menys dens i augmenta el seu volum trencant el formigó des de dins, provocant esquerdes, pèrdua de fragments, disminució de la secció de la bigueta i de l'adherència de les armadures d'acer pretensades. Les biguetes poden arribar a trencar-se i provocar col·lapses parcials en sostres d'habitatges amb el consegüent perill per als seus habitants.