ASSAIGS DE LABORATORI

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Determinació qualitativa de ciment aluminós

  • Test d'aluminosi

  • Extracció de mostres en biguetes

  • Difracció de Raigs X

Altres assaigs del formigó de biguetes

  • Extracció de mini testimonis en biguetes

  • Assaigs a compressió de mini provetes

  • Densitat i porositat de mini provetes

  • Carbonatació del formigó de la bigueta

Comprovació amb proves de càrrega en sostres

  • Proves de càrrega estàtiques en forjats unidireccionals

Test d'aluminosi

Satec Laboratori d'Assaigs
per a la Construcció, S.L.

Tel. 93 806 03 62

info@satec.cat

www.satec.cat

c/. Ramon Llull, 50

08788 - VILANOVA DEL CAMÍ

(BARCELONA)